امپلی فایر گرند زیرو GZHA 4200XII

4445

MODEL:GZHA 4200XII
Output Power @ 4 Ohm
۴ x 140 W
Output Power @ 2 Ohm
۴ x 200 W
Bridge mode @ 4 Ohm
۲ x 500 W
برخی برند های ما :