امروز یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
SD 1600.1D EVO

۱۶۰۰٫۱D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: ۱ x 1600 W RMS
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۱ x 880 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۱ x 484 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: ۱ x 2090 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 1149 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 632 W RMS
۱۶۰۰٫۱D 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۱ x 1600 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۱ x 880 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 2090 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 1149 W RMS
۱۶۰۰٫۱D 4Ω
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۱ x 1600 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 2090 W RMS

برخی برند های ما :